סקר נכסים, מיפוי רשות, אורתופוטו של תחום השיפוט 1:2500 והשטח הבנוי 1:1250 + גושים וחלקות