מערכת ERP\GIS מקיפה לניהול הרשות בתחומים הבאים:

מערכת לניהול ועדת תכנון ובנייה

רישוי ופיקוח בניה

ייעודי קרקע וניהול TBA

אגרות והיטלים של ארנונה