סקר נכסים, סקר ארנונה, אגרות והיטלים, הקמת מערכת GIS לקישור הנדסה וגבייה